Love

Love for Rønde Bordtennisklub

1. Klubben og dens opgaver:

Klubbens navn er Rønde BTK, og er stiftet den 27. april 1988. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. Klubben har til opgave at samle og oplære unge kvinder og mænd i bordtennisspillet, og gennem medlemskab af Dansk Bordtennis Union og andre sammenslutninger at deltage i såvel hold- som enkeltmands-turneringer arrangeret af disse.

I øvrigt er klubbens højeste formål at udvikle en god sportsånd og et godt kammeratskab.

Klubdragt: Røde trøjer og blå shorts.

2. Medlemskab og forpligtelser:

Optagelse i klubben kan ske af alle, som måtte ønske at spille bordtennis i Rønde Bordtennisklub.

Ethvert medlem forpligter sig til at overholde klubbens love og reglementer, og følge alle de af lederne givne anvisninger.

Bestyrelsen er berettiget til at udelukke et medlem af klubben for en kortere eller længere tidsrum, når dette medlem gør sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderligt eller sømmeligt. Vedkommende har dog ret til at kræve sagen forelagt ved førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende skal have adgang.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales 1 gang årligt og forfalder til betaling pr. 1. oktober.

3. Klubbens ledelse:

Klubbens opgaver og interesser varetages af:

A: Generalforsamlingen

B: Bestyrelsen

C: Udvalg

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned, og bekendtgøres med mindst 8 dages varsel. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra: Formand Udvalg
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsessuppleanter Udvalg Revisorer Revisorsuppleant
  6. Eventuelt

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog gælder til lovændringer, nye love, samt eksklusion af medlemmer, at der skal være mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem forlanger dette. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. For børn under 15 år har en af forældrene stemmeretten.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger selv blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer, hvem der besætter posten som kasserer og sekretær. Valgene til bestyrelsen sker for en periode af 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen kan i løbet af året nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af bestemte opgaver under bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben såvel udad som indadtil. Den udfører generalforsamlingens beslutninger, og forvalter klubbens midler. Klubben tegnes af den til enhver tid valgte formand og konstituerede kasserer. Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer holdes skadesløs for alle udgifter, der påføres disse i udøvelsen af deres arbejde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær på begæring af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender begæring derom (med bilagt dagsorden) til bestyrelsen, og skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 14 dage efter begæringens indsendelse.

4. Regnskabet:

Klubbens til enhver tid løbende regnskab varetages af kassereren, der sørger for inkasso af kontingent og udbetaler, hvad der måtte anvises af bestyrelsen. Det påhviler kassereren at føre et specificeret regnskab over klubbens drift og fremlægge dette, revideret af klubbens revisorer, på den årlige generalforsamling. Regnskabet går fra primo april til ultimo marts.

5. Klubbens opløsning:

Klubben kan ikke opløses, såfremt 1/5 af medlemmerne stemmer derimod. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue og materialer Dansk Bordtennis Union.

Sponsorer

ED Data

Meny - Rønde


Rønde Sparekasse

Nybolig

Nybolig

Nybolig

Melgaard Ejendomme Aps

Her kan du også få reklame hvis du er sponsor for RBTK